Båtsfjord Service As - Miljøindex

Båtsfjord Service As

Drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant psykisk utviklingshemmede og andre yrkeshemmede som vanskelig kan tas inn på det ordinære arbeidsmarked. Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings- og utviklingsprosses hos den enkelte, slik at han/ hun i størst mulig grad når frem mot det mål å kunne utføre arbeid på det normale arbeidsmarked. For de svakest fungerende må selskapet gi varig vernet arbeid og aktivitetstilbud. Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere (grunnskole, videregående skole, kommunale helse og sosialetater, arbeidskontor, trygdekontor og eventuelt andre) skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig. En av intensjonene bak opprettelse av dette selskapet er dessuten å drive attføring gjennom praktisk arbeid i utkantdistrikter slik at arbeiderne slipper å forlate det miljø de er vant til.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo