Viktige strakstiltak for byggeiere - Miljøindex

Viktige strakstiltak for byggeiere

Illustrasjon artikkel

De ti strakstiltakene eiendomssektoren anbefaler i sitt veikart mot 2050 er både nyttige og viktige. Og mange er godt i gang, mener rådgivere i Hjellnes Consult.

Bærekraftig utvikling

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom har utarbeidet veikartet som et innspill til regjeringens utvalg for grønn konkurransekraft. Det har konkrete anbefalinger til strakstiltak både for byggeiere og myndigheter. En rekke store eiendomsaktører har allerede sluttet seg til anbefalingene.

– En del av dette er tiltak vi har jobbet med i en årrekke, men de er ikke mindre viktige av den grunn, understeker Bjørn-Yngve Kinzler Eriksen, fagansvarlig energi og miljø i Hjellnes Consult.

#1 Mange er miljøsertifisert

Første anbefaling er å miljøsertifisere organisasjoner etter ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dette har etter hvert blitt vanlig.

– De aller fleste rapporterer nå i forhold til et miljøsystem. ISO er mest aktuelt for dem som jobber internasjonalt, mener Eriksen.

Hjellnes Consult er selv Miljøfyrtårn-sertifisert.

– I tillegg har vi et system for å miljøsertifisere prosjekteringen vi leverer, og dette er en del av vårt KS-system, opplyser miljørådgiver Eirik Rudi Wærner. Selskapet har i flere år jobbet med å utvikle Miljøfyrtårn-kriterier for prosjektering. Dette betyr at alle rådgivere må resertifisere seg etter de nye kravene.

#2 Fossilfri oppvarming

– Det er veldig lett å stille seg bak anbefalingen om å fjerne fossil oppvarming. Utfordringen handler først og fremst om alternativer til fossil topplast, mener Kjetil Lindberg, rådgiver VVS/Energi. For bygninger innenfor konsesjonsområder for fjernvarme kan det være et alternativ å koble seg på fjernvarmenettet. Velger du varmepumpe, trenger du topplast.

– Her er fossilfrie valgmuligheter begrenset; i praksis til bioolje, biobrensel eller elektrisitet, sier Lindberg.

Bioolje krever en liten ombygging av oljekjelen, mens biobrensel som bark eller pellets krever ny kjel. Biobrensel er lite aktuelt i byer.

– Elektrisitet er fleksibelt, men kan gi utfordringer med overføringskapasitet til bygget, poengterer Lindberg.

#3 Velg giftfrie bygningsprodukter

Det å unngå bygningsprodukter med helse- og miljøfarlige stoffer kan være vanskelig.

– Særlig når det gjelder maling og fugemasser, sier Wærner.

Det finnes alternativer, men det er ikke alltid at de oppfyller kundens ønsker. Den største utfordringen er når produsenten har valgt bort innsatsstoffer som har faremerking, og alt ser fint ut på papiret.

– Da må vi vurdere om de alternative stoffene som ikke er deklarert holder mål. Ved ombygging eller riving er det påbudt å kartlegge omfanget av farlige stoffer gjennom en miljøkartlegging, og her er vi blant de ledende i Norge, sier Wærner.

#4 Innfør miljøledelsessystem

BREEAM-In-Use er eksempel på et system byggeiere kan bruke til å gå gjennom sin portefølje og planlegge forbedringer.

– Dette er ikke noe revolusjonerende; det er egentlig et gammelt enøk-verktøy. Men det er et utrolig viktig punkt, mener Eriksen.

Ofte er det bare enkle grep eller tiltak som skal til for å spare energi og bedre miljø.

– Først og fremst handler dette om å øke bevisstheten om hva som er mulig, sier Eriksen.

#5 Tenk på takflater som en ressurs

Kan takflatene brukes til overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt? Veikartet anbefaler å utrede dette.

– Veldig mange takflater står uutnyttede. Takareal er en ressurs som kan utnyttes, understreker Eriksen.

Det er viktig å vurdere om takflater kan utnyttes til fordrøying av overvann, men også energiproduksjon vil bli mer aktuelt fremover.

– Og hvorfor ikke ha en hage på taket, eller planter som kan øke det biologiske mangfoldet i området, sier Eriksen.

Takflater kan inngå i eiendommens blågrønne faktor, som er viktig for biologisk mangfold og lokal overvannshåndtering.

#6 Innovasjon krever tilrettelegging

Veikartet anbefaler å premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering.

– Skal vi få til innovasjon, må prosjektene rigges slik at de legger til rette for det. Hvis byggherrer bestiller tradisjonell totalentreprise, får de ikke innovasjon, understreker Roar Smelhus, direktør Marked og forretningsutvikling.

Innovasjon bør inngå i tildelingskriterier.

– Prosjektet må ha noen som tilrettelegger for innovasjon og har ansvar for det. Vi kan ikke forvente at  de samme aktørene som har prosjektert tradisjonelle løsninger plutselig skal gjøre ting på nye måter uten å bli forklart det, mener Smelhus.

#7 Krev plan for gjenbruk av materialer

Arkitekten bør utarbeide planer for hvordan materialer kan demonteres og gjenbrukes, anbefaler veikartet.

– Å tenke sirkulærøkonomi på denne måten blir stadig mer viktig. Poenget er å velge materialer som gir lavest mulig utslipp gjennom livsløpet, sier energi- og miljørådgiver Jeanette Bøe. Klimagassregnskap og livssyklusanalyse (LCA) er nyttige verktøy for å vurdere materialers miljøegenskaper i hele livssyklusen.

– Dette er helhetlige vurderinger som gjør det lettere å velge et materiale som kanskje koster mer i innkjøp, men som er bedre over livsløpet. Statsbygg har innført klimagassanalyser i alle sine nybyggprosjekter, og da vil andre også følge etter. Vi ser at etterspørselen øker, opplyser Bøe.

#8 Be om beregnet, reell energibruk

I tillegg til beregningskrav i teknisk forskrift anbefaler Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom å bestille beregnet, reell energibruk – og dokumentasjon av tiltak som er gjort for å få ned forventet, reell energibruk i drift.

– Evaluering mot forskrift bruker standardiserte verdier, men de forteller sjelden sannheten om byggets energibruk. Et reelt energibudsjett vil gi eier en mye bedre målestokk på hvor mye energi bygget faktisk krever i drift. Det kan også motivere til å gjøre tiltak som ikke gir uttelling i forskrifts-evalueringen, men som like fullt vil gi byggeiere faktiske besparelser på bunnlinjen. At byggherrer faktisk etterspør dette er derfor en god anbefaling, mener Lindberg.

#9 Fremtidens rådgiver er materialrådgiveren

Velg bygningsprodukter med lave klimagassutslipp, som dokumenteres gjennom EPD-er (Environmental Product Declaration), inneklimamerke eller Svane-merket.

– Dette er viktig for ombruk og sirkulærtankegangen, og det er ikke gitt at nye materialer er det beste valget når man skal bygge. Riktig valg krever kunnskap om hele livsløpet til materialer. Vi tror materialkunnskap kommer til å bli en veldig viktig kompetanse fremover, sier Smelhus.

#10 Fossilfri byggeplass: Godt på vei

Anbefalingen om å etterspørre fossilfri byggeplass bør ikke være vanskelig å etterkomme.

– Det er en logisk følge av miljøoppfølgingsplaner. Og det skjer jo allerede. For eksempel har Omsorgsbygg og Bellona samarbeidet om å realisere seks fossile byggeplasser. Alle har svart på dette kravet og tilpasset seg, sier Wærner.

Foreløpig har nok ikke så mange entreprenører utstyr for fossilfri byggeplass, men ved å stille krav kommer de fort på banen.

 

 

 

 

 

Les mer om Hjellnes Consult AS (hovedkontor) her

Les også:
Norges nye ekspansive eksportbransje
Proxll med nytt produkt
Oslo blir Europas miljøhovedstad
Seminar: Julefrokost om miljøhovedstaden Oslo
Ny veileder om miljømerker kommer 26. april
Øyafestivalen - en miljøvennlig festival
Ladetilskudd for el-varebiler i bedrifter
Grønn handel og sirkulær økonomi
Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen
Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!
Sykkelhotell i Oslo
Wurth med ny butikk på Furuseth
Vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2019
Derfor ble Oslo kommune europeisk miljøhovedstad i 2019
Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte
DOGA-priser til to av Asplan Viaks prosjekter
Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!
Asplan Viak har kartlagt klimafotavtrykket for norsk sjømat
Faggrunnlaget til Oslos Klimastrategi mot 2030
Miljøledelseskonferansen 2020
Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Halvdagsseminar i Bergen 13. mars 2020
KlimaSkolen
Nytt fra Miljødirektoratet 16. mars 2020
Asplan Viak utfordrer til #kulturpåkontoret!
Asplan Viak partner i FNs nye framtidslab
Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016
Informasjon om korona og kommunens tiltak
Elektriske Oslo
Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet
DNV GL Fuelfighter 2018
Vil styrkje kontrollen med ulovlege produkt i varehandelen
Asplan Viak og Rambøll landet stor E16-kontrakt hos Nye Veier
Oslo Miljøpris
Svanemerket byggevirksomhet i Norden doblet fra 2018
Nyheter fra Standard.no september 2016
Først ute med miljødeklarasjon i Norge
Webinar 19. og 20 mai
Seminar: "Har din bedrift orden på kjemikaliene"?
Asplan Viak med partnere skal utvikle Dokken som ny Bergensbydel
Vi vil gjøre Ålesund til en av landets beste sykkelbyer!
Oslo miljøpris
Oslo Miljøpris 2017
Nyhet fra Miljødirektoratet: Veikart for strategi om bærekraftige kjemikalier
Klimatiltak som kan kutte Norges utslipp
Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg
Trafikkstøy og stille områder
Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom
Bærekraftig finans og grønne fond
Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september
Internasjonalt samarbeid på miljø
Miljøgiftkonferansen 2017
Lag egne uttrekk på Miløindex
Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene
Cookies
Synliggjør dine anbud på miljoindex.no
Annonsér på Miljoindex.no
Årets Miljøfyrtårn 2016
Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft
Bli medlem på Miljøindex.no
Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016
Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse
Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017
PERSONVERN
Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg
ByKuben - Oslo senter for byøkologi
Flere farlige kjemikalier er feilmerket
Klimabudsjett for 2018
Nyheter fra Standard.no august 2016
Miljømerking Norge med ny styreleder
Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav
Oslo Rådhus
Nå kan du nominere til næringslivets klimapris
Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!
Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører
NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller
Solkart for Oslo
Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet
Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"
Dine rettigheter til miljøinformasjon
KJEMIKALIEDAGENE 2017
Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018
Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen
Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?
Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.
Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei
Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg
Miljøsertifiseringer i Norge
Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune
Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager
Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål
Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn nummer 5000
Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier
Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy
KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ
Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater
I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning
Great Place to Work i Sopra Steria
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner
Teknologisk Institutt har skiftet navn til Kiwa Teknologisk Institutt
Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk
Opplev Trondheims nye sentralstasjon
Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU
Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo
Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!
Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester
Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?
Zerokonferansen
Miljøledelseskonferansen 2019
Ålesund kommune fikk miljøpris
Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret
Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019
"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019
Grønmo deponiavslutning
Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!
Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019
Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017
SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet
Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?
Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema
Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016
Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016
Oversikt over gjenbruksstasjoner
Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni
Svanemerket på drikkevareemballasje
Den nordiske biogasskonferansen
Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet
Miljøledelseskonferansen 2019
Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars
Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden
Hvordan elektrifisere all bytransport innen 2030?
Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001, 03.04.2019
Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over miljøsertifiserte leverandører
Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 - torsdag 25. april
Fullsatt frokostmøte om bynatur
Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!
Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner
Miljøfyrtårn styrker innsatsen mot matsvinn
Asplan Viak betydelig styrket på VVS og elektroteknikk
Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå
Nå satser Elverum grønt
Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris
Miljøstatus -statistikker
Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING
Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar
Miljøfestivalen #mittgrønneoslo 1. juni 2019
Asplan Viak på vinnerlaget i internasjonal miljøkonkurranse
Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017
Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by
Verdens Kvalitetsdag 2016
Elektriske Oslo
Frokostseminar Skien
Klimasats-støtte til kommuner over hele landet
Mot Vågen er kåret til vinner av konkurransen om utforming av Torget og Bryggen i Bergen
Clean Energy Awards 2018
Mottok sertifikat for klimaforpliktelse
Åpen dag med gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen
Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016 er Ullevål tårn
Zerokonferansen
Arbeidet med bærekraftig mat har skapt et bedre skolemiljø
Vakre vegers pris til hovedgatene i Tvedestrand
Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 - Klimauke på Teknisk museum
Grønn satsing for Asplan Viak i Bergen
ZEROs nyhetsbrev
Nyheter fra Asplan Viak
Det grønne skiftet på Oslos tak
Næring for klima
Nytt fra Miljødirektoratet
Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn
Horisont 2020 i Oslo kommune
PM: ZERO styrker transport-teamet
Asplan Viaks rådgivere setter spor etter seg! Lyst til å bli en av oss?
Nyhet fra Miljødirektoratet: Klimalovrapportering for 2019
Greenolution - konferanse om grønn vekst
Svanemerket: Veiviser til gode miljøvalg i 30 år
Miljøledelse og samfunnsansvar - hvordan gjør de beste det?
Dine rettigheter til miljøinformasjon
Vet du hva miljømerkene står for?
Prestisjepris til Oslo kommunes nye visuelle identitet

Produktnyheter

Norges nye ekspansive eksportbransje

illustrasjon

Proxll med nytt produkt

illustrasjon

Oslo blir Europas miljøhovedstad

illustrasjon

Seminar: Julefrokost om miljøhovedstaden Oslo

illustrasjon

Ny veileder om miljømerker kommer 26. april

illustrasjon

Øyafestivalen - en miljøvennlig festival

illustrasjon

Ladetilskudd for el-varebiler i bedrifter

illustrasjon

Grønn handel og sirkulær økonomi

illustrasjon

Asplan Viak ser på muligheter for bybåt i Bergen

illustrasjon

Nå kan du sitte ute og jobbe, - midt i byen!

illustrasjon

Sykkelhotell i Oslo

illustrasjon

Wurth med ny butikk på Furuseth

illustrasjon

Vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2019

illustrasjon

Derfor ble Oslo kommune europeisk miljøhovedstad i 2019

illustrasjon

Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte

illustrasjon

DOGA-priser til to av Asplan Viaks prosjekter

illustrasjon

Kvalex og Miljøindex takker for et vellykket arrangement i forbindelse med Verdens Kvalitetsdag 2016!

illustrasjon

Asplan Viak har kartlagt klimafotavtrykket for norsk sjømat

illustrasjon

Faggrunnlaget til Oslos Klimastrategi mot 2030

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2020

illustrasjon

Mål og muligheter for Oslo som Europas miljøhovedstad i 2019

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Halvdagsseminar i Bergen 13. mars 2020

illustrasjon

KlimaSkolen

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet 16. mars 2020

illustrasjon

Asplan Viak utfordrer til #kulturpåkontoret!

illustrasjon

Asplan Viak partner i FNs nye framtidslab

illustrasjon

Matsentralen Oslo har vunnet Oslo miljøpris 2016

illustrasjon

Informasjon om korona og kommunens tiltak

illustrasjon

Elektriske Oslo

illustrasjon

Miljødirektoratet søker norske eksperter til naturpanelet

illustrasjon

DNV GL Fuelfighter 2018

illustrasjon

Vil styrkje kontrollen med ulovlege produkt i varehandelen

illustrasjon

Asplan Viak og Rambøll landet stor E16-kontrakt hos Nye Veier

illustrasjon

Oslo Miljøpris

illustrasjon

Svanemerket byggevirksomhet i Norden doblet fra 2018

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no september 2016

illustrasjon

Først ute med miljødeklarasjon i Norge

illustrasjon

Webinar 19. og 20 mai

illustrasjon

Seminar: "Har din bedrift orden på kjemikaliene"?

illustrasjon

Asplan Viak med partnere skal utvikle Dokken som ny Bergensbydel

illustrasjon

Vi vil gjøre Ålesund til en av landets beste sykkelbyer!

illustrasjon

Oslo miljøpris

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017

illustrasjon

Nyhet fra Miljødirektoratet: Veikart for strategi om bærekraftige kjemikalier

illustrasjon

Klimatiltak som kan kutte Norges utslipp

illustrasjon

Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg

illustrasjon

Trafikkstøy og stille områder

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2018 gikk til Oslo Natur og Ungdom

illustrasjon

Bærekraftig finans og grønne fond

illustrasjon

Asplan Viak leverer historisk gode resultater: - Nå skal vi rekruttere!

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn - september

illustrasjon

Internasjonalt samarbeid på miljø

illustrasjon

Miljøgiftkonferansen 2017

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Miløindex

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet oktober 2016: Klimasatsmillioner til kommunene

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på miljoindex.no

illustrasjon

Annonsér på Miljoindex.no

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2016

illustrasjon

Overrekkelse av rapport om Grønn konkurransekraft

illustrasjon

Bli medlem på Miljøindex.no

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Standard Online desember 2016

illustrasjon

Oslo kommune - en GRØNN kommune som satser på miljøledelse

illustrasjon

Publikasjoner utgitt av Miljødirektoratet

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 05.05.2017

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Prosjekterer temapark med nytt museumsbygg

illustrasjon

ByKuben - Oslo senter for byøkologi

illustrasjon

Flere farlige kjemikalier er feilmerket

illustrasjon

Klimabudsjett for 2018

illustrasjon

Nyheter fra Standard.no august 2016

illustrasjon

Miljømerking Norge med ny styreleder

illustrasjon

Ny kalkulator viser effektene av å stille miljøkrav

illustrasjon

Oslo Rådhus

illustrasjon

Nå kan du nominere til næringslivets klimapris

illustrasjon

Vinner av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018 er kåret!

illustrasjon

Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører

illustrasjon

NFKR Høstkonferansen Bristol 10. november, Verdens Kvalitetsdag 2016 - invitasjon som utstiller

illustrasjon

Solkart for Oslo

illustrasjon

Seminar 30. november 2017: Veien til det utslippsfrie reiselivet

illustrasjon

Nå kan din bedrift bli "Årets Miljøfyrtårn 2017"

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

KJEMIKALIEDAGENE 2017

illustrasjon

Klimatilpasningskonferansen 2018 - Lillestrøm 29. november 2018

illustrasjon

Nå blir det kåring av den verste og beste emballasjen

illustrasjon

Vet du om en strand som bør ryddes for avfall?

illustrasjon

Nyhet fra Asplan Viak: Utbygger Urbanium AS skal i tråd med reguleringsplanen utvikle og bygge byøkologiske boliger i Hauskvartalet i Oslo.

illustrasjon

Europas største landstrømanlegg er åpnet i Kristiansand

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn vil styrke arbeidet mot plast - nye kriterier på vei

illustrasjon

Asplan Viak: Nytt klimaverktøy for vannbehandlingsanlegg

illustrasjon

Miljøsertifiseringer i Norge

illustrasjon

Miljøfyrtårnordningen i Oslo kommune

illustrasjon

Asplan Viak står bak en av Oslos fineste hager

illustrasjon

Nytt Deichman i Bjørvika med ambisiøse miljømål

illustrasjon

Felles forbrukerkampanje for bærekraftsmerkene

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn nummer 5000

illustrasjon

Kortreist og grønn, og uten bruk av kjemikalier

illustrasjon

Vegingeniørene tar i bruk banebrytende verktøy

illustrasjon

KLIMAVURDERING PÅ OMRÅDENIVÅ

illustrasjon

Kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater

illustrasjon

I nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Nå kan du konkurrere om Miljøfyrtårn-prisen!

illustrasjon

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

Nyheter fra Miljødirektoratet: Kommuner kan søke støtte til klimatilpasning

illustrasjon

Great Place to Work i Sopra Steria

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Webinar 11. desember om klimatiltak i små kommuner

illustrasjon

Teknologisk Institutt har skiftet navn til Kiwa Teknologisk Institutt

illustrasjon

Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk

illustrasjon

Opplev Trondheims nye sentralstasjon

illustrasjon

Nå er Miljøfyrtårn anerkjent av EU

illustrasjon

Konferanse: Miljøledelse som innovasjonsdriver 22. november i Oslo

illustrasjon

Miljøindex ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!

illustrasjon

Julekonferanse 17. desember - Utdeling av miljødiplomer og pris - for inviterte gjester

illustrasjon

Visste du at din bedrift kan søke tilskudd til ladeinfrastruktur for el-varebiler?

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2019

illustrasjon

Ålesund kommune fikk miljøpris

illustrasjon

Årets Miljøfyrtårn 2018 er kåret

illustrasjon

Oslo kommunes klimastrategi og klimabudsjett 2019

illustrasjon

"Framtidens boområder" - i seminarserien Oslo europeisk miljøhovedstad 2019

illustrasjon

Grønmo deponiavslutning

illustrasjon

Startskudd for årets store dugnad mot plastavfall!

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 26. mars 2019

illustrasjon

Disse virksomhetene vant Miljøfyrtårn-kåringen 2017

illustrasjon

SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet

illustrasjon

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen?

illustrasjon

Webinarer med lokalt klimaarbeid som tema

illustrasjon

Få dager igjen til Verdens Kvalitetsdag - Høstkonferansen 2016

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Miljøfyrtårn: Velkommen til konferansen VELKOMMEN TIL MILJØLEDELSE 2016

illustrasjon

Viktige strakstiltak for byggeiere

illustrasjon

Oversikt over gjenbruksstasjoner

illustrasjon

Oslo Miljøpris 2017 deles ut fredag 2. juni

illustrasjon

Svanemerket på drikkevareemballasje

illustrasjon

Den nordiske biogasskonferansen

illustrasjon

Asplan Viak får ansvar for energi og miljø i Regjeringskvartalet

illustrasjon

Miljøledelseskonferansen 2019

illustrasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn inviterer til konferanse tirsdag 13. mars

illustrasjon

Fagkveld for studenter: Sykkelhovedstaden

illustrasjon

Hvordan elektrifisere all bytransport innen 2030?

illustrasjon

Kurs i ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001, 03.04.2019

illustrasjon

Ikke medlem ennå? - Vi har oversikten over miljøsertifiserte leverandører

illustrasjon

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2019 - torsdag 25. april

illustrasjon

Fullsatt frokostmøte om bynatur

illustrasjon

Sopra Steria er kåret til Norges beste arbeidsplass fire år på rad!

illustrasjon

Bli med og lær om nye og miljøvennlige kunstgressbaner

illustrasjon

Miljøfyrtårn styrker innsatsen mot matsvinn

illustrasjon

Asplan Viak betydelig styrket på VVS og elektroteknikk

illustrasjon

Asplan Viak leverer banebrytende klimaregnskap på fylkesnivå

illustrasjon

Nå satser Elverum grønt

illustrasjon

Nå kan du nominere din kandidat til Oslo miljøpris

illustrasjon

Miljøstatus -statistikker

illustrasjon

Miljøfyrtårn og partnere inviterer til Miljøledelse-konferansen 2018: GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING

illustrasjon

Nytt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn: Ny bærekraftsveileder er klar

illustrasjon

Miljøfestivalen #mittgrønneoslo 1. juni 2019

illustrasjon

Asplan Viak på vinnerlaget i internasjonal miljøkonkurranse

illustrasjon

Nå kan du foreslå kandidater til Oslo miljøpris 2017

illustrasjon

Sykkelsatsing i Bjørvika: Et steg mot en bilfri by

illustrasjon

Verdens Kvalitetsdag 2016

illustrasjon

Elektriske Oslo

illustrasjon

Frokostseminar Skien

illustrasjon

Klimasats-støtte til kommuner over hele landet

illustrasjon

Mot Vågen er kåret til vinner av konkurransen om utforming av Torget og Bryggen i Bergen

illustrasjon

Clean Energy Awards 2018

illustrasjon

Mottok sertifikat for klimaforpliktelse

illustrasjon

Åpen dag med gratis sykkelmekk på miljøpaviljongen

illustrasjon

Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2016 er Ullevål tårn

illustrasjon

Zerokonferansen

illustrasjon

Arbeidet med bærekraftig mat har skapt et bedre skolemiljø

illustrasjon

Vakre vegers pris til hovedgatene i Tvedestrand

illustrasjon

Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 - Klimauke på Teknisk museum

illustrasjon

Grønn satsing for Asplan Viak i Bergen

illustrasjon

ZEROs nyhetsbrev

illustrasjon

Nyheter fra Asplan Viak

illustrasjon

Det grønne skiftet på Oslos tak

illustrasjon

Næring for klima

illustrasjon

Nytt fra Miljødirektoratet

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

illustrasjon

Horisont 2020 i Oslo kommune

illustrasjon

PM: ZERO styrker transport-teamet

illustrasjon

Asplan Viaks rådgivere setter spor etter seg! Lyst til å bli en av oss?

illustrasjon

Nyhet fra Miljødirektoratet: Klimalovrapportering for 2019

illustrasjon

Greenolution - konferanse om grønn vekst

illustrasjon

Svanemerket: Veiviser til gode miljøvalg i 30 år

illustrasjon

Miljøledelse og samfunnsansvar - hvordan gjør de beste det?

illustrasjon

Dine rettigheter til miljøinformasjon

illustrasjon

Vet du hva miljømerkene står for?

illustrasjon

Prestisjepris til Oslo kommunes nye visuelle identitet

illustrasjon