©2023 Media Digital AS - Miljøindex

©2023 Media Digital AS

Innhold, layout og samlingene av opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Media Digital AS. Det er herunder ikke tillatt å kopiere gjentatt og systematisk deler av innholdet på nettsidene. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Alle rettigheter forbeholdes.

Miljøindex™ benytter ikonpakken Silk fra Mark James.